Over de vereniging

Ontstaansgeschiedenis van de “Vereniging IJmuiderstraatweg IJmuiden”

In het begin van deze eeuw was de gemeente Velsen op zoek naar plekken waar woningen gebouwd konden worden. Allerlei locaties werden bekeken op de mogelijkheid tot woningbouw, want net als nu (2019) bestond er een groot tekort aan woningen en waren de wachtlijsten voor een sociale huurwoning zeer lang.

In 2001 kwam als bouwlocatie ook de strook grond langs de IJmuiderstraatweg in beeld. In die groenstrook lagen parkeerpleintjes tegenover de straten, die uitkomen op de IJmuiderstraatweg. Er werd een plan ontwikkeld om op die pleintjes hoge flats te bouwen. Deze zouden, omdat ze niet pal voor de woningen stonden, het uitzicht van de bewoners niet verhinderen, grote tegenstand werd daarom niet verwacht.
De plannen werden tot in detail uitgewerkt, maquettes gemaakt en er werden avonden georganiseerd waarop de plannen door ambtenaren werden toegelicht.
Enkele bewoners namen toen het initiatief om een bijeenkomst te organiseren in “De Spil”. De grote zaal was vol en de conclusie was: “Geen flats in onze straat”. Het hele aanzien van de IJmuiderstraatweg zou veranderen en de drukte op de weg zou met al die woningen enorm toenemen. Iedereen was tegen, en om een goede vuist naar de gemeente te kunnen maken werd besloten zich te verenigen: de “Vereniging IJmuiderstraatweg IJmuiden” was een feit!
Er werden statuten opgesteld, de vereniging werd ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel, een bestuur werd gevormd en de eerste ledenvergadering georganiseerd. De gemeente werd van het bestaan op de hoogte gebracht en alle inspraak op de gemaakte plannen verliep nu via het bestuur, dat via nieuwsbrieven de leden (bijna alle bewoners!) weer op de hoogte bracht.
Er gingen enkele jaren overheen, waarin de plannen werden aangepast, maar het doel van de bewoners bleef: geen flats in onze straat. Toen uiteindelijk ook Hoogovens aan onze kant ging staan, besloot de gemeente de plannen in te trekken. Dit tot grote opluchting en blijdschap van de bewoners.

Het feit dat wij als bewoners, dankzij de vereniging, één blok konden vormen, heeft daarin zeker een rol gespeeld.