Antwoord van gemeente Velsen op geuite zorgen omtrent de luchtkwaliteit in Velsen

Begin juli heb ik, namens de vereniging IJmuiderstraatweg, vragen gesteld over de luchtkwaliteit in Velsen en over de aanbiedingsbrief van de GGD.
8 juli jongstleden heb ik van de gemeente, per e-mail, antwoord gekregen.
Hun antwoord vindt u hieronder.

Luuk Kiers

====================================================================

Geachte heer Kiers,

Naar aanleiding van uw zorgen rondom de situatie van de luchtkwaliteit in Velsen, wil ik hier als wethouder gezondheid graag op reageren.

Ik begrijp dat er zorgen zijn over luchtverontreiniging, deze zorgen delen we als gemeente. We werken daarom samen met provincie en de andere IJmondgemeenten aan het verbeteren van de gezondheid en luchtkwaliteit (o.a. via programma Tata Steel en Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit). Wij vinden het van belang dat we hiervoor acties ondernemen. De gemeente Velsen vindt het verder van groot belang om verder onderzoek te doen naar de exacte oorzaken van het meer voorkomen van gezondheidsklachten in de IJmond. Op basis daarvan kunnen we de juiste maatregelen inzetten. Daarom gaven we samen met de andere IJmond gemeenten en de provincie opdracht voor het RIVM gezondheidsonderzoek.

Er zijn momenteel verschillende berichten in de media verschenen over het Kanker Incidentie Onderzoek en het briefrapport van de GGD. Deze berichten roepen veel vragen en onduidelijkheden op. Zo ook bij uw vereniging. Via deze weg proberen we uw vragen te beantwoorden.

Het rapport van de GGD ging over het aantal gevallen van verschillende soorten kanker in de hele regio Kennemerland. Er is niet gekeken naar de oorzaak van deze gevallen. Wel gaf de GGD in hun rapport en aanbiedingsbrief aan dat het aannemelijk is dat de basismetaalindustrie in de IJmond een rol heeft als risicofactor voor het aantal gevallen van longkanker. Voor de aanbiedingsbrief heeft de GGD alle negen gemeenten van de regio Kennemerland gevraagd om te reageren op de concept aanbiedingsbrief. Gemeente Velsen gaf dus, als een van de negen gemeenten, op verzoek opmerkingen en suggesties mee. Wij gaven aan dat alle aanbevelingen in de concept aanbiedingsbrief aandacht moeten krijgen, en dat een aantal breder waren dan de onderzoeksresultaten en de bevindingen in het rapport. Die aanbevelingen zouden een plek moeten krijgen in bijvoorbeeld het Programma Tata Steel, of het Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit. Die stukken waren we op dat moment samen met de andere IJmond gemeenten, de provincie, de omgevingsdiensten en de GGD aan het opstellen.

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland kondigde op maandag 5 juli aan dat er een onafhankelijk extern onderzoek komt naar het afstemmingsproces binnen de GGD bij de totstandkoming van het rapport ‘Incidentie en prevalentie van kanker in de regio’. Het is voor alle partijen van belang dat hier snel duidelijkheid over komt. De uitkomsten van dit onderzoek wachten wij af voordat wij een oordeel vormen over dit afstemmingsproces.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Ik hoor het graag als u nog vragen heeft.

Met vriendelijke groet,
 
Marianne Steijn
 
Wethouder welzijn, zorg, volksgezondheid, onderwijs, werk en inkomen, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Burgemeester en wethouders

Gemeente Velsen
Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
 
msteijn@velsen.nl
‘ 0255 567205

Sluiten wij aan bij rechtszaak rond Tata steel?

VERENIGING IJMUIDERSTRAATWEG, GROEN, SCHOON, VEILIG !

Postadres: IJmuiderstraatweg 20, 1971 AB IJmuiden. Telefoon: 06-46003049. E-mail: ijmuiderstraatweg@gmail.com.

Aan: de leden van de vereniging IJmuiderstraatweg.

IJmuiden, 5 juli 2021,

Onderwerp: overweging aansluiting bij rechtszaak rond Tata steel.

Beste leden van de vereniging IJmuiderstraatweg,

Twee jaar geleden hebben we u in een enquête gevraagd hoe onze houding als overburen tegenover het bedrijf Tata steel zou moeten zijn. De meningen van de leden waren verschillend, maar de gemene deler van de uitslag was: Laat Tata steel als bedrijf ongemoeid (niet sluiten) maar zorg wel dat het bedrijf minder vervuilend wordt. Als bestuur hebben we die aanbeveling serieus genomen en zijn we via het burenoverleg in gesprek met Tata steel en andere omwonenden gebleven.

Inmiddels lijkt het er door allerlei onthullingen op dat het meeste geld dat TSN (Tata steel Nederland) verdient niet naar verduurzaming gaat, maar naar India en Engeland verdwijnt. Een zo snel mogelijke overgang naar het schoner produceren van staal(producten) lijkt geen prioriteit te hebben, tenzij er de druk op gelegd wordt van een rechtszaak die inmiddels door 1100 omwonenden is aangespannen. Als zelfs staatssecretaris van Veldhoven moet constateren dat het beleid van provincie en omgevingsdiensten in de afgelopen jaren niet effectief is geweest, dan zou een gerechtelijke uitspraak daar verandering in kunnen aanbrengen. Wij hebben ons, om het burenoverleg niet te frustreren, hier nog niet bij aangesloten.

Dan lezen we op zaterdag 3 juli het artikel in de IJmuider Courant / Noordhollands Dagblad. Een artikel dat later ook door andere media is overgenomen. In een door de GGD opgesteld rapport over het voorkomen van kanker in de IJmond lijkt het er op dat de GGD de ernst en de oorzaken van de luchtvervuiling in de regio ontkent. Waar roken en zonnebrand als oorzaak van het bijna hoogste kankerpercentage in ons land genoemd worden, mag de naam Tata steel nergens genoemd worden.

Dat we ook lezen dat de gemeente Velsen in het GGD-rapport niets over luchtvervuiling in onze regio vermeld wil zien, doet ons bloed bijna koken. We gaan hierover zeker het gesprek aan met burgemeester Dales. Want de bewoners van onze straat worden immers aan veel meer vormen van luchtvervuiling blootgesteld dan alleen die van Tata steel. Omdat we ons door zowel de GGD als de gemeente Velsen in de steek gelaten voelen hebben we als bestuur gemeend ons alsnog bij de groep aanklagers te willen aansluiten. Maar daar hebben we wel de toestemming van onze leden voor nodig. Daarom deze vraag:

MOET DE VERENIGING IJMUIDERSTRAATWEG MEEDOEN MET DEZE RECHTZAAK ?

Wilt u ons voor zondag 11 juli uw mening hierover laten weten? Dat kan per E-mail: ijmuiderstraatweg@gmail.com of schriftelijk op een briefje dat u dan in de brievenbus van nummer 20 of 63 kunt doen.

Let wel: Tata steel moet niet sluiten, alleen schoner produceren!

Met vriendelijke groet,

Angelien Hensen, secretaris. Luuk Kiers, voorzitter.