Bewonersbijeenkomst over veiligheid in de wijk

Gemeente Velsen en Wijkplatforms IJmuiden-Noord en Zuid organiseren samen met politie en handhaving een bijeenkomst om in gesprek te gaan over veiligheid in de wijk.

  • Wanneer: woensdag 28 september 2022
  • Inloop: 19.45 uur
  • Start bijeenkomst: 20.00 uur
  • Einde: rond 22.00 uur
  • Inclusief een drankje
  • Waar: Burgerzaal, gemeentehuis, ingang Plein 45 IJmuiden
  • Aanmelden: mail naar ijmuiden-noord@wijkplatformvelsen.nl

Wat kunt u van de bijeenkomst verwachten?

Tijdens de bijeenkomst praten we over Openbare orde en veiligheid. Burgemeester Frank Dales vertelt over zijn rol. U kunt kennismaken met uw wijkagenten en wijkboa’s. Verder is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan  over de veiligheid in uw wijk en over de samenwerking tussen gemeente, politie en inwoners.

Wij als Vereniging IJmuiderstraatweg raden u aan deze bijeenkomst bij te wonen.

Met vriendelijke groet,
Luuk Kiers
Angelien Hensen

Eindejaarsgroet en verzoek tot donatie aan fonds Ficq

Aan de bewoners van IJmuiden Noord en in het bijzonder aan de bewoners van de IJmuiderstraatweg.

IJmuiden, 29 december 2021.

Onderwerp: Donatie eindejaarsbijdrage fonds Ficq.

Het jaar 2021 heeft ook voor de vereniging IJmuiderstraatweg in het teken gestaan van overleg met onze overbuur TATA-steel om hen te bewegen om op een schonere manier staal te (gaan) maken. Dat overleg verliep in zoverre stroef dat het overgaan naar een schonere manier-van nog zeker tien jaar zal duren. Gewoon omdat TATA met het oog op de te maken winst geen kooks wil inkopen en haar afgeschreven en versleten kooksfabriek 2 en Hoogoven 6 nog tenminste tien jaar in gebruik wil houden.

Dat kan en moet met het oog op de gezondheid van ons en onze (klein)-kinderen anders. Door bijvoorbeeld kooks of ruwstaal in te kopen en daarna als bedrijf volop in te zetten op de productie van de goede staalproducten waar TATA-steel bekend staat. Verder moet de staalfabriek hard aan de slag met verduurzaming want andere staalproducenten in Europa, India  en China lopen al ver op TATA vooruit.

Advocate Benedicte Ficq heeft de handschoen opgenomen om namens veel omwonenden van de staalfabriek te pleiten voor een schoner en gezonder productieproces, gewoon omdat het kan! Laat de winst van Tata niet belangrijker zijn dan de gezondheid van haar omgeving. Een modern producerende fabriek is daarbij ook nog eens een betere garantie voor werkgelegenheid.

Zo’n rechtszaak voeren kost veel geld, al biedt mevrouw Ficq haar diensten ook vanuit sociale betrokkenheid aan. (lees de interviews die hierover verschenen zijn in de kwaliteitskranten.)

Bijna alle  bewonersgroepen rond Tata-steel hebben daarom besloten een gezamenlijke inzamelingsactie te houden om haar advocate te kunnen betalen. We vragen u of jou om daaraan mee te doen. Wilt U of jij een bijdrage leveren, klik dan op de link in de bijlage (onderaan deze brief).

Op de “ouderwetse” manier een bedrag overmaken kan natuurlijk ook. De Dorpsraad Wijk aan Zee is het centrale verzamelpunt van de bijdragen. De dorpsraad zal het uiteindelijke bedrag overmaken aan Fonds Ficq. U kunt uw bedrag overmaken op rekeningnummer: NL37INGB0004428374 t.n.v. stichting dorpsraad wijk aan zee 1983 onder vermelding van fonds Ficq.

Laat duidelijk zijn: ieder bedrag, groot of klein, is welkom!

We wensen u een schoon, gezond en veilig 2022!

Namens de bewonersgroepen rond TATA-steel,

Luuk Kiers, voorzitter vereniging IJmuiderstraatweg.
IJmuiderstraatweg 63, 1972 LE
IJmuiderstraatweg@gmail.com

INSTRUCTIES voor betaling.

Scan de QR-code om te doneren

Via onderstaande link kun je ook het door u of jou gewenste bedrag overmaken:
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=lM3ivVTJJKScgl1DbRyplWYbUzixcwCm

Antwoord van gemeente Velsen op geuite zorgen omtrent de luchtkwaliteit in Velsen

Begin juli heb ik, namens de vereniging IJmuiderstraatweg, vragen gesteld over de luchtkwaliteit in Velsen en over de aanbiedingsbrief van de GGD.
8 juli jongstleden heb ik van de gemeente, per e-mail, antwoord gekregen.
Hun antwoord vindt u hieronder.

Luuk Kiers

====================================================================

Geachte heer Kiers,

Naar aanleiding van uw zorgen rondom de situatie van de luchtkwaliteit in Velsen, wil ik hier als wethouder gezondheid graag op reageren.

Ik begrijp dat er zorgen zijn over luchtverontreiniging, deze zorgen delen we als gemeente. We werken daarom samen met provincie en de andere IJmondgemeenten aan het verbeteren van de gezondheid en luchtkwaliteit (o.a. via programma Tata Steel en Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit). Wij vinden het van belang dat we hiervoor acties ondernemen. De gemeente Velsen vindt het verder van groot belang om verder onderzoek te doen naar de exacte oorzaken van het meer voorkomen van gezondheidsklachten in de IJmond. Op basis daarvan kunnen we de juiste maatregelen inzetten. Daarom gaven we samen met de andere IJmond gemeenten en de provincie opdracht voor het RIVM gezondheidsonderzoek.

Er zijn momenteel verschillende berichten in de media verschenen over het Kanker Incidentie Onderzoek en het briefrapport van de GGD. Deze berichten roepen veel vragen en onduidelijkheden op. Zo ook bij uw vereniging. Via deze weg proberen we uw vragen te beantwoorden.

Het rapport van de GGD ging over het aantal gevallen van verschillende soorten kanker in de hele regio Kennemerland. Er is niet gekeken naar de oorzaak van deze gevallen. Wel gaf de GGD in hun rapport en aanbiedingsbrief aan dat het aannemelijk is dat de basismetaalindustrie in de IJmond een rol heeft als risicofactor voor het aantal gevallen van longkanker. Voor de aanbiedingsbrief heeft de GGD alle negen gemeenten van de regio Kennemerland gevraagd om te reageren op de concept aanbiedingsbrief. Gemeente Velsen gaf dus, als een van de negen gemeenten, op verzoek opmerkingen en suggesties mee. Wij gaven aan dat alle aanbevelingen in de concept aanbiedingsbrief aandacht moeten krijgen, en dat een aantal breder waren dan de onderzoeksresultaten en de bevindingen in het rapport. Die aanbevelingen zouden een plek moeten krijgen in bijvoorbeeld het Programma Tata Steel, of het Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit. Die stukken waren we op dat moment samen met de andere IJmond gemeenten, de provincie, de omgevingsdiensten en de GGD aan het opstellen.

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland kondigde op maandag 5 juli aan dat er een onafhankelijk extern onderzoek komt naar het afstemmingsproces binnen de GGD bij de totstandkoming van het rapport ‘Incidentie en prevalentie van kanker in de regio’. Het is voor alle partijen van belang dat hier snel duidelijkheid over komt. De uitkomsten van dit onderzoek wachten wij af voordat wij een oordeel vormen over dit afstemmingsproces.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Ik hoor het graag als u nog vragen heeft.

Met vriendelijke groet,
 
Marianne Steijn
 
Wethouder welzijn, zorg, volksgezondheid, onderwijs, werk en inkomen, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Burgemeester en wethouders

Gemeente Velsen
Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
 
msteijn@velsen.nl
‘ 0255 567205

Sluiten wij aan bij rechtszaak rond Tata steel?

VERENIGING IJMUIDERSTRAATWEG, GROEN, SCHOON, VEILIG !

Postadres: IJmuiderstraatweg 20, 1971 AB IJmuiden. Telefoon: 06-46003049. E-mail: ijmuiderstraatweg@gmail.com.

Aan: de leden van de vereniging IJmuiderstraatweg.

IJmuiden, 5 juli 2021,

Onderwerp: overweging aansluiting bij rechtszaak rond Tata steel.

Beste leden van de vereniging IJmuiderstraatweg,

Twee jaar geleden hebben we u in een enquête gevraagd hoe onze houding als overburen tegenover het bedrijf Tata steel zou moeten zijn. De meningen van de leden waren verschillend, maar de gemene deler van de uitslag was: Laat Tata steel als bedrijf ongemoeid (niet sluiten) maar zorg wel dat het bedrijf minder vervuilend wordt. Als bestuur hebben we die aanbeveling serieus genomen en zijn we via het burenoverleg in gesprek met Tata steel en andere omwonenden gebleven.

Inmiddels lijkt het er door allerlei onthullingen op dat het meeste geld dat TSN (Tata steel Nederland) verdient niet naar verduurzaming gaat, maar naar India en Engeland verdwijnt. Een zo snel mogelijke overgang naar het schoner produceren van staal(producten) lijkt geen prioriteit te hebben, tenzij er de druk op gelegd wordt van een rechtszaak die inmiddels door 1100 omwonenden is aangespannen. Als zelfs staatssecretaris van Veldhoven moet constateren dat het beleid van provincie en omgevingsdiensten in de afgelopen jaren niet effectief is geweest, dan zou een gerechtelijke uitspraak daar verandering in kunnen aanbrengen. Wij hebben ons, om het burenoverleg niet te frustreren, hier nog niet bij aangesloten.

Dan lezen we op zaterdag 3 juli het artikel in de IJmuider Courant / Noordhollands Dagblad. Een artikel dat later ook door andere media is overgenomen. In een door de GGD opgesteld rapport over het voorkomen van kanker in de IJmond lijkt het er op dat de GGD de ernst en de oorzaken van de luchtvervuiling in de regio ontkent. Waar roken en zonnebrand als oorzaak van het bijna hoogste kankerpercentage in ons land genoemd worden, mag de naam Tata steel nergens genoemd worden.

Dat we ook lezen dat de gemeente Velsen in het GGD-rapport niets over luchtvervuiling in onze regio vermeld wil zien, doet ons bloed bijna koken. We gaan hierover zeker het gesprek aan met burgemeester Dales. Want de bewoners van onze straat worden immers aan veel meer vormen van luchtvervuiling blootgesteld dan alleen die van Tata steel. Omdat we ons door zowel de GGD als de gemeente Velsen in de steek gelaten voelen hebben we als bestuur gemeend ons alsnog bij de groep aanklagers te willen aansluiten. Maar daar hebben we wel de toestemming van onze leden voor nodig. Daarom deze vraag:

MOET DE VERENIGING IJMUIDERSTRAATWEG MEEDOEN MET DEZE RECHTZAAK ?

Wilt u ons voor zondag 11 juli uw mening hierover laten weten? Dat kan per E-mail: ijmuiderstraatweg@gmail.com of schriftelijk op een briefje dat u dan in de brievenbus van nummer 20 of 63 kunt doen.

Let wel: Tata steel moet niet sluiten, alleen schoner produceren!

Met vriendelijke groet,

Angelien Hensen, secretaris. Luuk Kiers, voorzitter.

Verlaging WOZ-waarde voor 2021 aangevraagd maar afgewezen? Er zijn nog mogelijkheden.

Beste leden van onze vereniging,

Eind maart ontving u van ons een brief met bijlage waarin we u adviseerden / tipten om bezwaar te maken tegen de aanslag OZB. De reden om een verlaging van de WOZ-waarde aan te vragen had te maken met de plaatsing van de zes windmolens van Eneco/windpark Spuisluis op het sluiseiland aan de overkant van onze huizen.

Van de week werd ik gebeld door een beoordelaar van de belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland die de belasting OZB heft voor de gemeente Velsen. Zij vertelde dat verschillende mensen van onze straat een bezwaar hadden ingediend. Ze deelde ook mee dat mijn bezwaar wordt afgewezen. Dat zal u ook overkomen zijn. Echter: doorvragend bleek dat de beoordelaar geen flauw idee had van de reden van het bezwaar. Daarom heb ik WOZ-consultants in de arm genomen die het bezwaar van mij gaat overnemen en inschat dat er toch een kans is op vermindering van de hoogte WOZ/OZB.

Woz-consultants is een commercieel bedrijf die van bezwaar maken laten we maar zeggen hun werk hebben gemaakt en volgens het principe no cure, no pay werken. Het kost u niets om hen in de arm te nemen. Hoe dat zit kunt u zien op hun website.

Ik zou zo zeggen: doen!

Met vriendelijke groet,

Bestuur vereniging IJmuiderstraatweg,

Luuk Kiers, voorzitter.                                                                        Angelien Hensen, secretaris.

Aanslag WOZ beschikking 2020

De WOZ beschikking is door de meeste van ons reeds ontvangen. Dit keer niet door de gemeente Velsen verzonden, maar door de Belastingsamenwerking  Gouwe-Rijnland, de BSGR. U hebt als het goed is rond 20 februari 2021 hierover een brief van de gemeente Velsen ontvangen.

Voor de waardevaststelling van de WOZ mogen ook externe factoren meegerekend worden zoals windmolens en bedreigende woningbouw. Omdat volgens ons de gemeente Velsen bij het opleggen van de WOZ hier geen rekening mee heeft gehouden raden we u aan om in beroep te gaan tegen de aanslag. Wij denken dat een vermindering van 20% er in moet zitten.

U kunt bij verschillende bureautjes een verzoek indienen en verzoeken om voor u (gratis) een aanslagvermindering te vragen. Kijk bijvoorbeeld eens op de website http://www.controleerjewoz.nl. De kosten die zo’n bureau maakt verdienen ze terug van de gemeente als ze in het gelijk gesteld worden, u kost het niets.

U kunt het verzoek om verlaging van de WOZ-aanslag ook zelf doen.  Als we als leden van de vereniging IJmuiderstraatweg dit samen, maar ieder voor zich, doen zou het een meerwaarde kunnen hebben bij de besluitvorming rond de toekenning van de aanslagvermindering.

Om u daar een handje bij te helpen hebben we een voorbeeldbrief opgesteld die u kunt gebruiken. U moet dan alleen uw eigen gegevens nog invoegen. De genoemde bijlage, de brief van ex-minister Wiebes vindt kunt u ook downloaden.

Mocht de vermindering van WOZ worden toegekend, dan hebt u mooi de contributie voor de VIJ er weer uit!

Met vriendelijke groet,

Luuk Kiers
Voorzitter 

Angelien Hensen
Secretaris

Randstedelijke Rekenkamer publiceert rapport “Stof tot nadenken”

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onlangs onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de uitvoering van vergunning, toezicht en handhavingstaken (VTH-taken) bij Tata Steel en Harsco Metals. In het rapport ‘Stof tot nadenken’ doen zij aanbevelingen aan de Provinciale Staten van Noord-Holland en aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om deze taken te verbeteren.

Even terug in de tijd….
Bij het verwerken van de zogeheten ROZA-slak door Harsco, op het terrein van Tata Steel, zijn er sinds 2016, en met een piek in de zomer/herfst 2018, meerdere keren uitstoten van grafiet geweest, die in de nabije omgeving terecht zijn gekomen. Naar aanleiding van deze ‘grafietregens’ hebben Provinciale Staten van Noord-Holland in juni 2019 een motie aangenomen om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) bij Tata Steel en Harsco. Dit is voor de Randstedelijke Rekenkamer aanleiding geweest om dit onderzoek te doen. (bron Randstedelijke Rekenkamer)

Lees de reactie van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hier.

De volledige versie (240 pagina’s) en de korte versie van het rapport ‘Stof tot nadenken’ zijn op de website van de Randstedelijke Rekenkamer te downloaden.

Windmolens in de buurt? Misschien kan de WOZ-waarde omlaag!

Iedereen in Nederland krijgt, of heeft die al gekregen, de aanslag voor de gemeentelijke belastingen in de bus. De OZB maakt daar een stevig deel van uit. U kunt waarschijnlijk met succes en gratis bezwaar maken tegen de taxatiewaarde van uw woning als er plannen voor windmolens in uw buurt zijn! Als er plannen zijn om windmolens te plaatsen, heeft dit namelijk, volgens de rechter, direct gevolgen voor de waarde van de woning. Het is dus niet noodzakelijk dat er al vergunningen zijn afgegeven!

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Windmolenklachten.
http://www.windmolenoverlast.nl

Aanleg windmolenpark Spuisluisgebied misschien toch verboden?

Advocaat eist aanstaande donderdag (15 oktober) in een kort geding dat de bouw van tientallen turbines in de Drentse Veenkoloniën wordt stilgelegd.
Als hij deze zaak wint, heeft het ook gevolgen voor het plan om 6 windturbines in het Spuisluisgebied te plaatsen. Lees hier het hele artikel in het AD van 8-10-2020

Even in het kort wat informatie:
Maandenlange onderzoeken door zowel Tata Steel als de OD NZKG waren nodig om de bron van de H2S emissies, veroorzaker van de talrijke stankklachten, op te kunnen sporen. En nog weet men het niet voor de volle 100% en is het nog gissen. Weer is een extra onderzoek nodig.

De windturbines rond Tata Steel zijn en worden geplaatst i.v.m. de overwegend zuidwesten wind. En deze blaast precies over Tata Steel heen.

Een citaat uit het turbulentierapport “Impact windmolens op verspreiding van luchtverontreiniging Windmolens Spuisluis en de emissies van Tata Steel – Rapport 2016R001 25 oktober 2016“:

Naarmate de bron hoger wordt, wordt de invloed duidelijker: de pluim komt eerder aan de grond, veroorzaakt daar duidelijk hogere concentraties, maar verder windwaarts zijn de concentraties juist lager door de extra turbulentie van het zog. Voor hoge bronnen is duidelijk dat de invloed heel sterk is: tot op 1,5 km afstand van de bron zijn de concentraties veel hoger dan zonder de windmolens en voor grotere afstanden aanzienlijk lager.

“Je kunt natuurlijk blijven ontkennen dat deze windturbines van invloed kunnen zijn op de verspreiding van H2S, SO2 en ZZS. En we weten dat er “politieke invloed van hogerhand” werd/wordt uitgeoefend m.b.t. de te ruime voorschriften voor Tata Steel en de “noodzaak” om juist naast dit vervuilend industriegebied windmolens te plaatsen”, aldus Dirk Weidema.

Lees hier het Rapport 2015R001 25 oktober 2016