Aanleg windmolenpark Spuisluisgebied misschien toch verboden?

Advocaat eist aanstaande donderdag (15 oktober) in een kort geding dat de bouw van tientallen turbines in de Drentse Veenkoloniën wordt stilgelegd.
Als hij deze zaak wint, heeft het ook gevolgen voor het plan om 6 windturbines in het Spuisluisgebied te plaatsen. Lees hier het hele artikel in het AD van 8-10-2020

Even in het kort wat informatie:
Maandenlange onderzoeken door zowel Tata Steel als de OD NZKG waren nodig om de bron van de H2S emissies, veroorzaker van de talrijke stankklachten, op te kunnen sporen. En nog weet men het niet voor de volle 100% en is het nog gissen. Weer is een extra onderzoek nodig.

De windturbines rond Tata Steel zijn en worden geplaatst i.v.m. de overwegend zuidwesten wind. En deze blaast precies over Tata Steel heen.

Een citaat uit het turbulentierapport “Impact windmolens op verspreiding van luchtverontreiniging Windmolens Spuisluis en de emissies van Tata Steel – Rapport 2016R001 25 oktober 2016“:

Naarmate de bron hoger wordt, wordt de invloed duidelijker: de pluim komt eerder aan de grond, veroorzaakt daar duidelijk hogere concentraties, maar verder windwaarts zijn de concentraties juist lager door de extra turbulentie van het zog. Voor hoge bronnen is duidelijk dat de invloed heel sterk is: tot op 1,5 km afstand van de bron zijn de concentraties veel hoger dan zonder de windmolens en voor grotere afstanden aanzienlijk lager.

“Je kunt natuurlijk blijven ontkennen dat deze windturbines van invloed kunnen zijn op de verspreiding van H2S, SO2 en ZZS. En we weten dat er “politieke invloed van hogerhand” werd/wordt uitgeoefend m.b.t. de te ruime voorschriften voor Tata Steel en de “noodzaak” om juist naast dit vervuilend industriegebied windmolens te plaatsen”, aldus Dirk Weidema.

Lees hier het Rapport 2015R001 25 oktober 2016

Woningwaardes blijven achter als zij in de buurt van windparken staan

Minister Eric Wiebes heeft eind 2019 de tweede kamer een onderzoeksrapport aangeboden.

De resultaten uit dit rapport laten zien dat de aanwezigheid van een windturbine binnen 2 km van een woning over de periode 1985-2019 heeft geleid tot het achterblijven van woningwaardes met gemiddeld 2,1%. De effecten zijn bijna twee keer zo sterk na 2011. Een belangrijke oorzaak voor het sterkere achterblijven van de woningwaardes na 2011 blijkt de toename van de gemiddelde hoogte van een windturbine. Zo leiden turbines tussen de 50-150 meter tot een relatieve achterblijvende woningwaarde van circa 2,5%, terwijl turbines hoger dan 150 meter gemiddeld leiden tot een relatieve achterblijvende woningwaarde van circa 5%.

Lees hier de kamerbrief, het rapport kunt hier downloaden.

Wil je (meer) informatie over planschade en hoe je dit zou kunnen verhalen, kijk dan even op de website van Habitat (advocaten & juristen).

RIVM is op zoek naar monsterlocaties voor onderzoek in de IJmond regio

Het RIVM is op zoek naar locaties buiten (bijvoorbeeld in de tuin) als binnenshuis (bijvoorbeeld in de gang). Op de locaties zal stof bemonsterd worden. Het RIVM doet dat in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Het onderzoek zal ergens tussen september en december dit jaar plaatsvinden en neemt tussen de 6 en 12 weken in beslag. Meer details staan in de brief van het RIVM (Oproep RIVM monsterlocaties onderzoek IJmond). Hierin staat ook een link naar een webpagina waarop je je kunt aanmelden.

Vereniging IJmuiderstraatweg maakt bezwaar tegen uitstel voor de plaatsing van zes windmolens in het Spuisluisgebied en dient een zienswijze in

Vereniging IJmuiderstraatweg IJmuiden.

IJmuiden 9 april 2020,
Aan de leden van de vereniging IJmuiderstraatweg,

Beste leden,
we hebben uit een eerste tussenstand van de uitslagen van onze enquête gezien dat u het eens bent met ons bezwaar indienen voor zover dat nog kan tegen het plaatsen van de windmolens in het spuisluisgebied. Velen van u willen ons daar ook bij helpen.
Als vereniging IJmuiderstraatweg hebben we zojuist onze zienswijze ingediend bij de provincie Noord-Holland. Dat moest voor 10 april 2020. Ook u kunt de zienswijze digitaal indienen door op de link hieronder te klikken. Hoe het dan verder moet wijst zich vanzelf. U moet wel uw naam en adresgegevens invullen omdat de provincie wil zien of u direct betrokkenen bent. In het vakje voor bezwaar kunt u uw argumenten weergeven. U mag daarbij natuurlijk onze zienswijze kopiëren:
Klik op onderstaande link en de website gaat “open”.

https://www.noord-
holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen/Terinzagelegging_Ontwerp_Omgevingsverordening_NH2020:
w6cW6nCpSm24_7vsdSp9rg
.

Hieronder de tekst die wij als vereniging ingediend hebben. Als u de tekst gebruikt kunt u waar “vereniging IJmuiderstraatweg” staat uw naam invullen of gewoon de woorden: “als bewoner”.

Via deze zienswijze willen wij als vereniging IJmuiderstraatweg te IJmuiden bezwaar maken tegen het vergunde uitstel voor de plaatsing van zes windmolens in het Spuisluisgebied in Velsen-Noord, gemeente Velsen. Wij zijn nog steeds van mening dat het besluit om deze 6 windmolens tussen een aantal woonwijken en de zware industrie, zeescheepvaartverkeer, druk wegverkeer en onder een aanvliegroute van Schiphol te mogen plaatsen, is genomen op onjuiste gronden, ondanks dat de Raad van State, met de zelfde foute achtergrondinformatie, alle eerder door ons ingediende bezwaren heeft afgewezen.

Op dit moment zijn er ook nog een aantal open eindjes op het gebied van de schadeloosstelling van omwonenden, in het bijzonder de legale bewoners van de woonboten in het gebied waarvoor ondanks recente rechtszaken nog niets geregeld is.
Verder heeft Tata-Steel op dit moment drie van haar geplande windmolens aan de Reijndersweg in Velsen Noord bijna in gebruik. Nu al is te zien dat de bezwaren die wij in het verleden hebben geuit, hier bewaarheid worden. Overigens heeft Tata-Steel plaatsing van de drie andere geplande windmolens op haar terrein afgeblazen. We zijn als vereniging IJmuiderstraatweg directe overburen van de toekomstige windmolens en nog steeds bevreesd voor de diffuse verspreiding van schadelijke stoffen door de windmolens zoals vermeld in het milieurapport van Erbrink Stachs. waarin overigens 67 uitstotende puntbronnen op het terrein van Tata-Steel niet zijn genoemd. De transitie naar schone energie is gelukkig in volle gang. We zien dat elders in het land en ook op zee volop windmolens en zonneparken worden opgericht. In schonere gebieden en onder veiliger condities. We denken dat de zes windmolens van Windpark IJmond / Eneco
prima gemist kunnen worden.
Daarom stellen wij als vereniging IJmuiderstraatweg te IJmuiden voor om geen uitstel, maar afstel van plaatsing te verlenen.

ALV van 31 maart uitgesteld

Mededeling voor de leden van de Vereniging IJmuiderstraatweg.

Een tijdje geleden heeft u een brief van ons gehad met een oproep voor het betalen van de contributie (daar hebt u prima gehoor aan gegeven, dank daarvoor!) en een oproep voor de algemene ledenvergadering, te houden op dinsdag 31 maart in de Spil.
De actualiteit haalt ons in: de Spil is in verband met de Coronacrisis gesloten. Wij kunnen (en mogen?) daar niet als vergadering terecht.
Als bestuur hebben we daarom besloten om de ALV tot nader order uit te stellen.
We hadden u graag wat vragen over de straat voorgelegd, maar dat doen we alsnog in de vorm van een nieuwsbrief met een enquête. Deze brief vindt u komende week op uw deurmat. Graag uw aandacht hiervoor!
We stellen het bijzonder op prijs wanneer u de enquête invult en retourneert, omdat we met de uitslag van de enquête de gemeente Velsen en het Wijkplatform IJmuiden Noord, van de nodige informatie kunnen voorzien.
Tevens kunnen wij u melden dat wij van de gemeente Velsen de toezegging hebben gekregen dat er binnenkort (weer) twee snelheidsaanduiders (dynamische snelheidsdisplays) langs onze straat geplaatst zullen worden, en dat er ter hoogte van de van der Zwaagstraat en de van der Doesstraat opritjes (geleidelijke stoepverlagingen) worden aangelegd voor scootmobielen, rolstoelen en kinderwagens, zodat het makkelijker wordt om op het voetpad in het Spoorpark te kunnen komen.

Met vriendelijke groet,
Luuk Kiers, voorzitter