Randstedelijke Rekenkamer publiceert rapport “Stof tot nadenken”

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onlangs onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de uitvoering van vergunning, toezicht en handhavingstaken (VTH-taken) bij Tata Steel en Harsco Metals. In het rapport ‘Stof tot nadenken’ doen zij aanbevelingen aan de Provinciale Staten van Noord-Holland en aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om deze taken te verbeteren.

Even terug in de tijd….
Bij het verwerken van de zogeheten ROZA-slak door Harsco, op het terrein van Tata Steel, zijn er sinds 2016, en met een piek in de zomer/herfst 2018, meerdere keren uitstoten van grafiet geweest, die in de nabije omgeving terecht zijn gekomen. Naar aanleiding van deze ‘grafietregens’ hebben Provinciale Staten van Noord-Holland in juni 2019 een motie aangenomen om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) bij Tata Steel en Harsco. Dit is voor de Randstedelijke Rekenkamer aanleiding geweest om dit onderzoek te doen. (bron Randstedelijke Rekenkamer)

Lees de reactie van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hier.

De volledige versie (240 pagina’s) en de korte versie van het rapport ‘Stof tot nadenken’ zijn op de website van de Randstedelijke Rekenkamer te downloaden.

RIVM: Grafietregen ongewenst voor de gezondheid

Uit een inschatting van mogelijke gezondheidsrisico’s blijkt dat in grafietregen zware metalen en PAK’s zitten. Voor de metalen lood, mangaan en vanadium is de geschatte blootstelling voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid.

Omdat mensen in hun dagelijks leven al blootgesteld worden aan zware metalen is het wenselijk om extra blootstelling zoveel mogelijk te beperken. Vooral voor lood. Voor de PAK’s geldt dat het geschatte extra kankerrisico onder het risiconiveau ligt dat in Nederland verwaarloosbaar wordt geacht (één extra geval van kanker per miljoen levenslang blootgestelde personen).

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft veegmonsters onderzocht die na de uitstoot van grafietregen zijn genomen. Voor deze inschatting van de gezondheidsrisico’s heeft het RIVM gekeken naar de blootstelling bij jonge kinderen via de huid of door vingers in de hand in hun mond te stoppen (hand-mond contact). Er is gerekend met twee scenario’s: een scenario van een blootstelling op één dag en een scenario van herhaalde blootstelling gedurende drie jaar. De mogelijke blootstelling aan grafietregen door het via de lucht in te ademen of door gewassen en dierlijke producten te eten uit de omgeving van Wijk aan Zee is niet meegenomen in de risicobeoordeling. Ook is er niet gekeken naar blootstelling bij volwassenen. Blootstelling bij volwassenen zal lager zijn dan bij een kind.

Deze risicobeoordeling maakt deel uit van het project ‘Grafietregen en gezondheid’ waarin het RIVM samen met bewoners, de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  en andere experts vragen over grafietregen, luchtkwaliteit en gezondheid in de IJmond zo goed mogelijk beantwoordt. Bewoners hebben veel vragen over grafietregen en gezondheid. Een overzicht van vragen en antwoorden staat op de webpagina  ‘inschatting gezondheidsrisico’s grafietregen‘.

Bron: RIVM
Link naar het originele bericht.