Eindejaarsgroet en verzoek tot donatie aan fonds Ficq

Aan de bewoners van IJmuiden Noord en in het bijzonder aan de bewoners van de IJmuiderstraatweg.

IJmuiden, 29 december 2021.

Onderwerp: Donatie eindejaarsbijdrage fonds Ficq.

Het jaar 2021 heeft ook voor de vereniging IJmuiderstraatweg in het teken gestaan van overleg met onze overbuur TATA-steel om hen te bewegen om op een schonere manier staal te (gaan) maken. Dat overleg verliep in zoverre stroef dat het overgaan naar een schonere manier-van nog zeker tien jaar zal duren. Gewoon omdat TATA met het oog op de te maken winst geen kooks wil inkopen en haar afgeschreven en versleten kooksfabriek 2 en Hoogoven 6 nog tenminste tien jaar in gebruik wil houden.

Dat kan en moet met het oog op de gezondheid van ons en onze (klein)-kinderen anders. Door bijvoorbeeld kooks of ruwstaal in te kopen en daarna als bedrijf volop in te zetten op de productie van de goede staalproducten waar TATA-steel bekend staat. Verder moet de staalfabriek hard aan de slag met verduurzaming want andere staalproducenten in Europa, India  en China lopen al ver op TATA vooruit.

Advocate Benedicte Ficq heeft de handschoen opgenomen om namens veel omwonenden van de staalfabriek te pleiten voor een schoner en gezonder productieproces, gewoon omdat het kan! Laat de winst van Tata niet belangrijker zijn dan de gezondheid van haar omgeving. Een modern producerende fabriek is daarbij ook nog eens een betere garantie voor werkgelegenheid.

Zo’n rechtszaak voeren kost veel geld, al biedt mevrouw Ficq haar diensten ook vanuit sociale betrokkenheid aan. (lees de interviews die hierover verschenen zijn in de kwaliteitskranten.)

Bijna alle  bewonersgroepen rond Tata-steel hebben daarom besloten een gezamenlijke inzamelingsactie te houden om haar advocate te kunnen betalen. We vragen u of jou om daaraan mee te doen. Wilt U of jij een bijdrage leveren, klik dan op de link in de bijlage (onderaan deze brief).

Op de “ouderwetse” manier een bedrag overmaken kan natuurlijk ook. De Dorpsraad Wijk aan Zee is het centrale verzamelpunt van de bijdragen. De dorpsraad zal het uiteindelijke bedrag overmaken aan Fonds Ficq. U kunt uw bedrag overmaken op rekeningnummer: NL37INGB0004428374 t.n.v. stichting dorpsraad wijk aan zee 1983 onder vermelding van fonds Ficq.

Laat duidelijk zijn: ieder bedrag, groot of klein, is welkom!

We wensen u een schoon, gezond en veilig 2022!

Namens de bewonersgroepen rond TATA-steel,

Luuk Kiers, voorzitter vereniging IJmuiderstraatweg.
IJmuiderstraatweg 63, 1972 LE
IJmuiderstraatweg@gmail.com

INSTRUCTIES voor betaling.

Scan de QR-code om te doneren

Via onderstaande link kun je ook het door u of jou gewenste bedrag overmaken:
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=lM3ivVTJJKScgl1DbRyplWYbUzixcwCm

Sluiten wij aan bij rechtszaak rond Tata steel?

VERENIGING IJMUIDERSTRAATWEG, GROEN, SCHOON, VEILIG !

Postadres: IJmuiderstraatweg 20, 1971 AB IJmuiden. Telefoon: 06-46003049. E-mail: ijmuiderstraatweg@gmail.com.

Aan: de leden van de vereniging IJmuiderstraatweg.

IJmuiden, 5 juli 2021,

Onderwerp: overweging aansluiting bij rechtszaak rond Tata steel.

Beste leden van de vereniging IJmuiderstraatweg,

Twee jaar geleden hebben we u in een enquête gevraagd hoe onze houding als overburen tegenover het bedrijf Tata steel zou moeten zijn. De meningen van de leden waren verschillend, maar de gemene deler van de uitslag was: Laat Tata steel als bedrijf ongemoeid (niet sluiten) maar zorg wel dat het bedrijf minder vervuilend wordt. Als bestuur hebben we die aanbeveling serieus genomen en zijn we via het burenoverleg in gesprek met Tata steel en andere omwonenden gebleven.

Inmiddels lijkt het er door allerlei onthullingen op dat het meeste geld dat TSN (Tata steel Nederland) verdient niet naar verduurzaming gaat, maar naar India en Engeland verdwijnt. Een zo snel mogelijke overgang naar het schoner produceren van staal(producten) lijkt geen prioriteit te hebben, tenzij er de druk op gelegd wordt van een rechtszaak die inmiddels door 1100 omwonenden is aangespannen. Als zelfs staatssecretaris van Veldhoven moet constateren dat het beleid van provincie en omgevingsdiensten in de afgelopen jaren niet effectief is geweest, dan zou een gerechtelijke uitspraak daar verandering in kunnen aanbrengen. Wij hebben ons, om het burenoverleg niet te frustreren, hier nog niet bij aangesloten.

Dan lezen we op zaterdag 3 juli het artikel in de IJmuider Courant / Noordhollands Dagblad. Een artikel dat later ook door andere media is overgenomen. In een door de GGD opgesteld rapport over het voorkomen van kanker in de IJmond lijkt het er op dat de GGD de ernst en de oorzaken van de luchtvervuiling in de regio ontkent. Waar roken en zonnebrand als oorzaak van het bijna hoogste kankerpercentage in ons land genoemd worden, mag de naam Tata steel nergens genoemd worden.

Dat we ook lezen dat de gemeente Velsen in het GGD-rapport niets over luchtvervuiling in onze regio vermeld wil zien, doet ons bloed bijna koken. We gaan hierover zeker het gesprek aan met burgemeester Dales. Want de bewoners van onze straat worden immers aan veel meer vormen van luchtvervuiling blootgesteld dan alleen die van Tata steel. Omdat we ons door zowel de GGD als de gemeente Velsen in de steek gelaten voelen hebben we als bestuur gemeend ons alsnog bij de groep aanklagers te willen aansluiten. Maar daar hebben we wel de toestemming van onze leden voor nodig. Daarom deze vraag:

MOET DE VERENIGING IJMUIDERSTRAATWEG MEEDOEN MET DEZE RECHTZAAK ?

Wilt u ons voor zondag 11 juli uw mening hierover laten weten? Dat kan per E-mail: ijmuiderstraatweg@gmail.com of schriftelijk op een briefje dat u dan in de brievenbus van nummer 20 of 63 kunt doen.

Let wel: Tata steel moet niet sluiten, alleen schoner produceren!

Met vriendelijke groet,

Angelien Hensen, secretaris. Luuk Kiers, voorzitter.

Aanleg windmolenpark Spuisluisgebied misschien toch verboden?

Advocaat eist aanstaande donderdag (15 oktober) in een kort geding dat de bouw van tientallen turbines in de Drentse Veenkoloniën wordt stilgelegd.
Als hij deze zaak wint, heeft het ook gevolgen voor het plan om 6 windturbines in het Spuisluisgebied te plaatsen. Lees hier het hele artikel in het AD van 8-10-2020

Even in het kort wat informatie:
Maandenlange onderzoeken door zowel Tata Steel als de OD NZKG waren nodig om de bron van de H2S emissies, veroorzaker van de talrijke stankklachten, op te kunnen sporen. En nog weet men het niet voor de volle 100% en is het nog gissen. Weer is een extra onderzoek nodig.

De windturbines rond Tata Steel zijn en worden geplaatst i.v.m. de overwegend zuidwesten wind. En deze blaast precies over Tata Steel heen.

Een citaat uit het turbulentierapport “Impact windmolens op verspreiding van luchtverontreiniging Windmolens Spuisluis en de emissies van Tata Steel – Rapport 2016R001 25 oktober 2016“:

Naarmate de bron hoger wordt, wordt de invloed duidelijker: de pluim komt eerder aan de grond, veroorzaakt daar duidelijk hogere concentraties, maar verder windwaarts zijn de concentraties juist lager door de extra turbulentie van het zog. Voor hoge bronnen is duidelijk dat de invloed heel sterk is: tot op 1,5 km afstand van de bron zijn de concentraties veel hoger dan zonder de windmolens en voor grotere afstanden aanzienlijk lager.

“Je kunt natuurlijk blijven ontkennen dat deze windturbines van invloed kunnen zijn op de verspreiding van H2S, SO2 en ZZS. En we weten dat er “politieke invloed van hogerhand” werd/wordt uitgeoefend m.b.t. de te ruime voorschriften voor Tata Steel en de “noodzaak” om juist naast dit vervuilend industriegebied windmolens te plaatsen”, aldus Dirk Weidema.

Lees hier het Rapport 2015R001 25 oktober 2016

Woonbootbewoners in het Binnen Spuikanaal winnen hun rechtszaak tegen Rijkswaterstaat

30-05-2019
De uitspraak is gepubliceerd, en is te vinden op Rechtspraak.nl
Ga naar de uitspraak via deze link .

Nieuwsbericht 21-05-2019
Vandaag is bekend geworden dat de woonbootbewoners in het Binnen Spuikanaal hun rechtszaak tegen Rijkswaterstaat (RWS) over het intrekken van hun ontheffingen hebben gewonnen.
Tevens heeft een medewerker van RWS tijdens de zitting onomstotelijk toegegeven dat, om realisatie van het windpark Spuisluis mogelijk te kunnen maken, het intrekken van deze ontheffingen in opdracht van de Provincie is gebeurd. Dit betekent dat een gedeputeerde de Statenleden bewust foutief heeft geïnformeerd. Of dit nu nog gevolgen voor hem heeft is afwachten.

Zodra de uitspraak officieel gepubliceerd wordt, zullen wij een link naar dat document plaatsen.