Eindejaarsgroet en verzoek tot donatie aan fonds Ficq

Aan de bewoners van IJmuiden Noord en in het bijzonder aan de bewoners van de IJmuiderstraatweg.

IJmuiden, 29 december 2021.

Onderwerp: Donatie eindejaarsbijdrage fonds Ficq.

Het jaar 2021 heeft ook voor de vereniging IJmuiderstraatweg in het teken gestaan van overleg met onze overbuur TATA-steel om hen te bewegen om op een schonere manier staal te (gaan) maken. Dat overleg verliep in zoverre stroef dat het overgaan naar een schonere manier-van nog zeker tien jaar zal duren. Gewoon omdat TATA met het oog op de te maken winst geen kooks wil inkopen en haar afgeschreven en versleten kooksfabriek 2 en Hoogoven 6 nog tenminste tien jaar in gebruik wil houden.

Dat kan en moet met het oog op de gezondheid van ons en onze (klein)-kinderen anders. Door bijvoorbeeld kooks of ruwstaal in te kopen en daarna als bedrijf volop in te zetten op de productie van de goede staalproducten waar TATA-steel bekend staat. Verder moet de staalfabriek hard aan de slag met verduurzaming want andere staalproducenten in Europa, India  en China lopen al ver op TATA vooruit.

Advocate Benedicte Ficq heeft de handschoen opgenomen om namens veel omwonenden van de staalfabriek te pleiten voor een schoner en gezonder productieproces, gewoon omdat het kan! Laat de winst van Tata niet belangrijker zijn dan de gezondheid van haar omgeving. Een modern producerende fabriek is daarbij ook nog eens een betere garantie voor werkgelegenheid.

Zo’n rechtszaak voeren kost veel geld, al biedt mevrouw Ficq haar diensten ook vanuit sociale betrokkenheid aan. (lees de interviews die hierover verschenen zijn in de kwaliteitskranten.)

Bijna alle  bewonersgroepen rond Tata-steel hebben daarom besloten een gezamenlijke inzamelingsactie te houden om haar advocate te kunnen betalen. We vragen u of jou om daaraan mee te doen. Wilt U of jij een bijdrage leveren, klik dan op de link in de bijlage (onderaan deze brief).

Op de “ouderwetse” manier een bedrag overmaken kan natuurlijk ook. De Dorpsraad Wijk aan Zee is het centrale verzamelpunt van de bijdragen. De dorpsraad zal het uiteindelijke bedrag overmaken aan Fonds Ficq. U kunt uw bedrag overmaken op rekeningnummer: NL37INGB0004428374 t.n.v. stichting dorpsraad wijk aan zee 1983 onder vermelding van fonds Ficq.

Laat duidelijk zijn: ieder bedrag, groot of klein, is welkom!

We wensen u een schoon, gezond en veilig 2022!

Namens de bewonersgroepen rond TATA-steel,

Luuk Kiers, voorzitter vereniging IJmuiderstraatweg.
IJmuiderstraatweg 63, 1972 LE
IJmuiderstraatweg@gmail.com

INSTRUCTIES voor betaling.

Scan de QR-code om te doneren

Via onderstaande link kun je ook het door u of jou gewenste bedrag overmaken:
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=lM3ivVTJJKScgl1DbRyplWYbUzixcwCm

Antwoord van gemeente Velsen op geuite zorgen omtrent de luchtkwaliteit in Velsen

Begin juli heb ik, namens de vereniging IJmuiderstraatweg, vragen gesteld over de luchtkwaliteit in Velsen en over de aanbiedingsbrief van de GGD.
8 juli jongstleden heb ik van de gemeente, per e-mail, antwoord gekregen.
Hun antwoord vindt u hieronder.

Luuk Kiers

====================================================================

Geachte heer Kiers,

Naar aanleiding van uw zorgen rondom de situatie van de luchtkwaliteit in Velsen, wil ik hier als wethouder gezondheid graag op reageren.

Ik begrijp dat er zorgen zijn over luchtverontreiniging, deze zorgen delen we als gemeente. We werken daarom samen met provincie en de andere IJmondgemeenten aan het verbeteren van de gezondheid en luchtkwaliteit (o.a. via programma Tata Steel en Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit). Wij vinden het van belang dat we hiervoor acties ondernemen. De gemeente Velsen vindt het verder van groot belang om verder onderzoek te doen naar de exacte oorzaken van het meer voorkomen van gezondheidsklachten in de IJmond. Op basis daarvan kunnen we de juiste maatregelen inzetten. Daarom gaven we samen met de andere IJmond gemeenten en de provincie opdracht voor het RIVM gezondheidsonderzoek.

Er zijn momenteel verschillende berichten in de media verschenen over het Kanker Incidentie Onderzoek en het briefrapport van de GGD. Deze berichten roepen veel vragen en onduidelijkheden op. Zo ook bij uw vereniging. Via deze weg proberen we uw vragen te beantwoorden.

Het rapport van de GGD ging over het aantal gevallen van verschillende soorten kanker in de hele regio Kennemerland. Er is niet gekeken naar de oorzaak van deze gevallen. Wel gaf de GGD in hun rapport en aanbiedingsbrief aan dat het aannemelijk is dat de basismetaalindustrie in de IJmond een rol heeft als risicofactor voor het aantal gevallen van longkanker. Voor de aanbiedingsbrief heeft de GGD alle negen gemeenten van de regio Kennemerland gevraagd om te reageren op de concept aanbiedingsbrief. Gemeente Velsen gaf dus, als een van de negen gemeenten, op verzoek opmerkingen en suggesties mee. Wij gaven aan dat alle aanbevelingen in de concept aanbiedingsbrief aandacht moeten krijgen, en dat een aantal breder waren dan de onderzoeksresultaten en de bevindingen in het rapport. Die aanbevelingen zouden een plek moeten krijgen in bijvoorbeeld het Programma Tata Steel, of het Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit. Die stukken waren we op dat moment samen met de andere IJmond gemeenten, de provincie, de omgevingsdiensten en de GGD aan het opstellen.

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland kondigde op maandag 5 juli aan dat er een onafhankelijk extern onderzoek komt naar het afstemmingsproces binnen de GGD bij de totstandkoming van het rapport ‘Incidentie en prevalentie van kanker in de regio’. Het is voor alle partijen van belang dat hier snel duidelijkheid over komt. De uitkomsten van dit onderzoek wachten wij af voordat wij een oordeel vormen over dit afstemmingsproces.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Ik hoor het graag als u nog vragen heeft.

Met vriendelijke groet,
 
Marianne Steijn
 
Wethouder welzijn, zorg, volksgezondheid, onderwijs, werk en inkomen, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Burgemeester en wethouders

Gemeente Velsen
Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
 
msteijn@velsen.nl
‘ 0255 567205

Sluiten wij aan bij rechtszaak rond Tata steel?

VERENIGING IJMUIDERSTRAATWEG, GROEN, SCHOON, VEILIG !

Postadres: IJmuiderstraatweg 20, 1971 AB IJmuiden. Telefoon: 06-46003049. E-mail: ijmuiderstraatweg@gmail.com.

Aan: de leden van de vereniging IJmuiderstraatweg.

IJmuiden, 5 juli 2021,

Onderwerp: overweging aansluiting bij rechtszaak rond Tata steel.

Beste leden van de vereniging IJmuiderstraatweg,

Twee jaar geleden hebben we u in een enquête gevraagd hoe onze houding als overburen tegenover het bedrijf Tata steel zou moeten zijn. De meningen van de leden waren verschillend, maar de gemene deler van de uitslag was: Laat Tata steel als bedrijf ongemoeid (niet sluiten) maar zorg wel dat het bedrijf minder vervuilend wordt. Als bestuur hebben we die aanbeveling serieus genomen en zijn we via het burenoverleg in gesprek met Tata steel en andere omwonenden gebleven.

Inmiddels lijkt het er door allerlei onthullingen op dat het meeste geld dat TSN (Tata steel Nederland) verdient niet naar verduurzaming gaat, maar naar India en Engeland verdwijnt. Een zo snel mogelijke overgang naar het schoner produceren van staal(producten) lijkt geen prioriteit te hebben, tenzij er de druk op gelegd wordt van een rechtszaak die inmiddels door 1100 omwonenden is aangespannen. Als zelfs staatssecretaris van Veldhoven moet constateren dat het beleid van provincie en omgevingsdiensten in de afgelopen jaren niet effectief is geweest, dan zou een gerechtelijke uitspraak daar verandering in kunnen aanbrengen. Wij hebben ons, om het burenoverleg niet te frustreren, hier nog niet bij aangesloten.

Dan lezen we op zaterdag 3 juli het artikel in de IJmuider Courant / Noordhollands Dagblad. Een artikel dat later ook door andere media is overgenomen. In een door de GGD opgesteld rapport over het voorkomen van kanker in de IJmond lijkt het er op dat de GGD de ernst en de oorzaken van de luchtvervuiling in de regio ontkent. Waar roken en zonnebrand als oorzaak van het bijna hoogste kankerpercentage in ons land genoemd worden, mag de naam Tata steel nergens genoemd worden.

Dat we ook lezen dat de gemeente Velsen in het GGD-rapport niets over luchtvervuiling in onze regio vermeld wil zien, doet ons bloed bijna koken. We gaan hierover zeker het gesprek aan met burgemeester Dales. Want de bewoners van onze straat worden immers aan veel meer vormen van luchtvervuiling blootgesteld dan alleen die van Tata steel. Omdat we ons door zowel de GGD als de gemeente Velsen in de steek gelaten voelen hebben we als bestuur gemeend ons alsnog bij de groep aanklagers te willen aansluiten. Maar daar hebben we wel de toestemming van onze leden voor nodig. Daarom deze vraag:

MOET DE VERENIGING IJMUIDERSTRAATWEG MEEDOEN MET DEZE RECHTZAAK ?

Wilt u ons voor zondag 11 juli uw mening hierover laten weten? Dat kan per E-mail: ijmuiderstraatweg@gmail.com of schriftelijk op een briefje dat u dan in de brievenbus van nummer 20 of 63 kunt doen.

Let wel: Tata steel moet niet sluiten, alleen schoner produceren!

Met vriendelijke groet,

Angelien Hensen, secretaris. Luuk Kiers, voorzitter.

Randstedelijke Rekenkamer publiceert rapport “Stof tot nadenken”

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onlangs onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de uitvoering van vergunning, toezicht en handhavingstaken (VTH-taken) bij Tata Steel en Harsco Metals. In het rapport ‘Stof tot nadenken’ doen zij aanbevelingen aan de Provinciale Staten van Noord-Holland en aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om deze taken te verbeteren.

Even terug in de tijd….
Bij het verwerken van de zogeheten ROZA-slak door Harsco, op het terrein van Tata Steel, zijn er sinds 2016, en met een piek in de zomer/herfst 2018, meerdere keren uitstoten van grafiet geweest, die in de nabije omgeving terecht zijn gekomen. Naar aanleiding van deze ‘grafietregens’ hebben Provinciale Staten van Noord-Holland in juni 2019 een motie aangenomen om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) bij Tata Steel en Harsco. Dit is voor de Randstedelijke Rekenkamer aanleiding geweest om dit onderzoek te doen. (bron Randstedelijke Rekenkamer)

Lees de reactie van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hier.

De volledige versie (240 pagina’s) en de korte versie van het rapport ‘Stof tot nadenken’ zijn op de website van de Randstedelijke Rekenkamer te downloaden.

Vereniging IJmuiderstraatweg maakt bezwaar tegen uitstel voor de plaatsing van zes windmolens in het Spuisluisgebied en dient een zienswijze in

Vereniging IJmuiderstraatweg IJmuiden.

IJmuiden 9 april 2020,
Aan de leden van de vereniging IJmuiderstraatweg,

Beste leden,
we hebben uit een eerste tussenstand van de uitslagen van onze enquête gezien dat u het eens bent met ons bezwaar indienen voor zover dat nog kan tegen het plaatsen van de windmolens in het spuisluisgebied. Velen van u willen ons daar ook bij helpen.
Als vereniging IJmuiderstraatweg hebben we zojuist onze zienswijze ingediend bij de provincie Noord-Holland. Dat moest voor 10 april 2020. Ook u kunt de zienswijze digitaal indienen door op de link hieronder te klikken. Hoe het dan verder moet wijst zich vanzelf. U moet wel uw naam en adresgegevens invullen omdat de provincie wil zien of u direct betrokkenen bent. In het vakje voor bezwaar kunt u uw argumenten weergeven. U mag daarbij natuurlijk onze zienswijze kopiëren:
Klik op onderstaande link en de website gaat “open”.

https://www.noord-
holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen/Terinzagelegging_Ontwerp_Omgevingsverordening_NH2020:
w6cW6nCpSm24_7vsdSp9rg
.

Hieronder de tekst die wij als vereniging ingediend hebben. Als u de tekst gebruikt kunt u waar “vereniging IJmuiderstraatweg” staat uw naam invullen of gewoon de woorden: “als bewoner”.

Via deze zienswijze willen wij als vereniging IJmuiderstraatweg te IJmuiden bezwaar maken tegen het vergunde uitstel voor de plaatsing van zes windmolens in het Spuisluisgebied in Velsen-Noord, gemeente Velsen. Wij zijn nog steeds van mening dat het besluit om deze 6 windmolens tussen een aantal woonwijken en de zware industrie, zeescheepvaartverkeer, druk wegverkeer en onder een aanvliegroute van Schiphol te mogen plaatsen, is genomen op onjuiste gronden, ondanks dat de Raad van State, met de zelfde foute achtergrondinformatie, alle eerder door ons ingediende bezwaren heeft afgewezen.

Op dit moment zijn er ook nog een aantal open eindjes op het gebied van de schadeloosstelling van omwonenden, in het bijzonder de legale bewoners van de woonboten in het gebied waarvoor ondanks recente rechtszaken nog niets geregeld is.
Verder heeft Tata-Steel op dit moment drie van haar geplande windmolens aan de Reijndersweg in Velsen Noord bijna in gebruik. Nu al is te zien dat de bezwaren die wij in het verleden hebben geuit, hier bewaarheid worden. Overigens heeft Tata-Steel plaatsing van de drie andere geplande windmolens op haar terrein afgeblazen. We zijn als vereniging IJmuiderstraatweg directe overburen van de toekomstige windmolens en nog steeds bevreesd voor de diffuse verspreiding van schadelijke stoffen door de windmolens zoals vermeld in het milieurapport van Erbrink Stachs. waarin overigens 67 uitstotende puntbronnen op het terrein van Tata-Steel niet zijn genoemd. De transitie naar schone energie is gelukkig in volle gang. We zien dat elders in het land en ook op zee volop windmolens en zonneparken worden opgericht. In schonere gebieden en onder veiliger condities. We denken dat de zes windmolens van Windpark IJmond / Eneco
prima gemist kunnen worden.
Daarom stellen wij als vereniging IJmuiderstraatweg te IJmuiden voor om geen uitstel, maar afstel van plaatsing te verlenen.

RIVM: Grafietregen ongewenst voor de gezondheid

Uit een inschatting van mogelijke gezondheidsrisico’s blijkt dat in grafietregen zware metalen en PAK’s zitten. Voor de metalen lood, mangaan en vanadium is de geschatte blootstelling voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid.

Omdat mensen in hun dagelijks leven al blootgesteld worden aan zware metalen is het wenselijk om extra blootstelling zoveel mogelijk te beperken. Vooral voor lood. Voor de PAK’s geldt dat het geschatte extra kankerrisico onder het risiconiveau ligt dat in Nederland verwaarloosbaar wordt geacht (één extra geval van kanker per miljoen levenslang blootgestelde personen).

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft veegmonsters onderzocht die na de uitstoot van grafietregen zijn genomen. Voor deze inschatting van de gezondheidsrisico’s heeft het RIVM gekeken naar de blootstelling bij jonge kinderen via de huid of door vingers in de hand in hun mond te stoppen (hand-mond contact). Er is gerekend met twee scenario’s: een scenario van een blootstelling op één dag en een scenario van herhaalde blootstelling gedurende drie jaar. De mogelijke blootstelling aan grafietregen door het via de lucht in te ademen of door gewassen en dierlijke producten te eten uit de omgeving van Wijk aan Zee is niet meegenomen in de risicobeoordeling. Ook is er niet gekeken naar blootstelling bij volwassenen. Blootstelling bij volwassenen zal lager zijn dan bij een kind.

Deze risicobeoordeling maakt deel uit van het project ‘Grafietregen en gezondheid’ waarin het RIVM samen met bewoners, de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  en andere experts vragen over grafietregen, luchtkwaliteit en gezondheid in de IJmond zo goed mogelijk beantwoordt. Bewoners hebben veel vragen over grafietregen en gezondheid. Een overzicht van vragen en antwoorden staat op de webpagina  ‘inschatting gezondheidsrisico’s grafietregen‘.

Bron: RIVM
Link naar het originele bericht.